7:00 - 21:00

Thứ 2 - CN

363 Nguyễn An Ninh

P.9, TP. Vũng Tàu

(0254)6 54 54 54

dothi@brvt.com

Khoảng giá: Từ Đến

Danh sách so sánh

Bảng giá Nhà đất Vũng Tàu 2018

Bảng giá Nhà đất Vũng Tàu 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                    Số:   65 /2014/QĐ-UBND                     Bà Rịa, ngày 19  tháng 12 năm 2014 […]